Lilly-S

Chaveli De Meester

Welkom bij Lilly-s: dé bohemian webshop met eerlijke prijzen voor alle accessoires aangevuld met onze eigen collectie van handmade fantasiejuwelen

top
Image Alt

Algemene voorwaarden

Hartelijk dank dat u voor onze producten kiest!

Chaveli De Meester

De producten worden geleverd door Lilly-s , gevestigd te 7880 Flobecq, Brique 1, in België. Door onze producten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze producten zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende producten en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende producten gebruikt.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lilly-s. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Lilly-s. Schriftelijke exemplaren zijn te verkrijgen op aanvraag.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lilly-s behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lilly-s erkend.
1.4 Lilly-s garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleine kleurverschillen zijn echter wel mogelijk door eventuele lichtinval bij het nemen van de foto.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lilly-s bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde goed niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er om andere redenen vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lilly-s zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lilly-s geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Betalingsfaciliteiten

3.1 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.2 De betaaltermijn waarbinnen een bestelling betaald dient te worden is 14 dagen na overhandiging of toezending van de factuur.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de verzending gebeuren nadat de betaling ontvangen is.

3.4 Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.

 1. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (art. 45 e.v.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 12 kalenderdagen MET opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lilly-s heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 12 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lilly-s. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lilly-s er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag ( waarde van het artikel) wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
5.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • Sales artikelen en artikelen die afgeprijsd zijn. Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 12 kalenderdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

 

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lilly-s dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lilly-s.

Lilly-s houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Lilly-s respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Lilly-s maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lilly-s zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lilly-s slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Lilly-s kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Lilly-s gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

9.1 Lilly-s is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lilly-s alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Lilly-s behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lilly-s gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Lilly-s bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Lilly-s kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook die ontstaat of ontstaan is, wanneer dan ook, door verkeerd gebruik van de goederen.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lilly-s  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Aat (Henegouwen), België kennis, tenzij Lilly-s er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Levering aan huis binnen 7 dagen

via Bpost of Myparcel

Uniek & Handgemaakt

Puur belgisch design

Gratis verzending vanaf 75 euro in BE

Vanaf 100 euro in NL

Smart people get better deals!

Schrijf je nu in voor de laatste updates en ontvang een kortingscode van 5 euro.